נישוק בתו הכלה תחת החופה

נישוק בתו הכלה תחת החופה

שאלה: האם מותר לאב לנשק את בתו הכלה תחת החופה. כמו כן האם מותר לאם לנשק את בנה החתן תחת החופה.

תשובה: מפורש בשו”ע (אבה”ע סי’ כ”א סעי’ ז’), דמותר לאב לחבק את בתו ולנשקה, ולאם לנשק ולחבק את בנה. ובבית שמואל (שם ס”ק ט”ו) כתב, דמותר גם לחבק ולנשק את בתו הגדולה. ועי’ בשו”ת בצל החכמה (ח”ג סי’ י”ב), שכן הוא דעת רובם המכריע של הפוסקים, ואפילו אם נתקדשה ונוסף עליה איסור אשת איש, וגם נוסף עליה איסור נדה מותר לאב לחבק ולנשק את בתו.

אמנם כתב הרמ”א (אבה”ע סי’ כ”א סעי’ ה’), דאין לנהוג אפילו עם אשתו בדברים של חיבה, כגון לעיין ברישיה אם יש לו כינים בפני אחרים. וא”כ אף דמותר לאב לנשק את בתו, ולאם לנשק את בנה, אבל כיון שתחת החופה הוא בפני אחרים, לכאורה הדבר אסור.

אבל הבית שמואל (שם ס”ק י”ב) כתב על דברי הרמ”א וז”ל, אפי’ יושב ואין מונח בחיקה אסור, כן משמע מתשובת רשב”א (סימן אלף קפ”ח). וכתב בט”ז וז”ל, ונראה דיש חילוק בזה, דעיון לחוד אין נכון בפני אחרים באשתו משום הרואה יבא לידי הרהור דנזכר קירוב שלהם ע”י תשמיש, אבל בבתו ואחותו ונכד[ת]ו שאין כאן זכרון תשמיש מותר בפני אחרים, אבל שכיבה בחיקה פשיטא דאסור אפילו שלא בפני אחרים. ובשאר עריות אפילו בפנויה אסור אפי’ עיון בראשו לחוד כנלע”ד, עכ”ל [הט”ז], עכ”ל הבית שמואל.

נמצאנו למדים מדברי הט”ז שהעתיק הב”ש, שהאיסור לנהוג בדברים של חיבה הוא דוקא עם אשתו, משום שהרואה יבא לידי הרהור, דנזכר קירוב שלהם ע”י תשמיש, אבל בבתו ואחותו ונכדתו מותר לעשות דברים של חיבה בפני אחרים, כיון שלא שייך הרהור דנזכר קירוב שלהם ע”י תשמיש.

ואפשר שההיתר לנהוג בדברים של חיבה עם בתו, אחותו ונכדתו הוא רק במקרה שידוע או ניכר שאין זו אשתו, דאל”כ עדיין שייך הטעם שיבא לידי הרהור דנזכר קירוב שלהם ע”י תשמיש. וא”כ תחת החופה, דידוע וניכר שהאב הוא המנשק את בתו, והאם היא המנשקת את בנה, ואין זה איש ואשתו, מותר לאב לנשק את בתו ולאם לנשק את בנה.

העולה לדינא, מותר לאב לנשק את בתו הכלה תחת החופה. וכן מותר לאם לנשק את בנה החתן תחת החופה.

 

Scroll to Top