כיבוד הורים כנגד רצון הבעל

שאלה

אישה נשואה שאימה ביקשה ממנה לבוא לנקות להם את הבית, אך בעלה אינו מסכים בטענה שזה בא על חשבון הבית, שבזה שהיא הולכת לנקות ולסדר את בית הוריה, ביתם פחות נקי ומסודר. האם צריכה לשמוע לבעלה, או שמא צריכה לילך לנקות את בית הוריה משום מצות כיבוד הורים

 

תשובה

הנה במסכת קידושין (ל”) אמרו מדכתבה התורה “איש אביו ואימו תראו” לומדים שביו האיש ובין האישה חייבים במורא וכיבוד אב ואם, אולם כיון שכתבה התורה ‘איש’ בא ללמד שהאיש שסיפק בידו לעשות מחוייב בכיבוד אב ואם תמיד, מה שאין כן האישה שאין סיפק בידה לעשות בהיותה נשואה כיון שרשות בעלה עליה, אינה חייבת בבהיותה נשואה בכיבוד אב ואם.

וכן פסק מרן השו”ע ביו”ד סימן רמ (סעיף יז) וזה לשונו: אחד האיש ואחד האישה שוין בכבוד ובמורא של אב ואם, אלא שהאישה אין בידה לעשות שהיא משועבדת לבעלה, לפיכך היא פטורה מכבוד אב ואם בעודה נשואה.

והטעם שהיא פטורה הוא משום שרשות בעלה עליה, שהיא משועבדת לבעלה לעשות לו מלאכות שחייבת לעשות לו.

וכתבו התוספות (שם) ד”ה ‘שיש רשות’ ואע”ג שמעשי ידיה של האישה לבעלה זה תקנת חכמים, ואילו מצות כיבוד אב ואם הוא מצוה מן התורה, מכל מקום כיון שהיא מצויה אצל בעלה ולא אצל אביה, פטורה מכיבוד אב ואם.

וכתב בספר חסידים (סימן של”ה) ולכן אב הצריך לביתו שתעשה לו איזה דבר לא יצווה עליה לעשות את צרכיו בזמן שהיא עוסקת בצורכי בעלה.

וכתב הש”ך (שם ס”ק יט) ונראה שאם בעלה אינו מקפיד, חייבת בכל דבר שיכולה לעשות כמו האיש. ובספר חסידים (שם) כתב שטוב שהבעל יאמר לאשתו שמסכים לה שתילך לעשות את צורכי אביה ואימה קודם לצרכיו.

נמצא שאין האישה יכולה לילך לבית הוריה לנקות אם בעלה אינו מסכים, כיון שהאישה משועבדת לבעלה, אך טוב שיסכים ויאמר לה לנקות ולסדר את ביתם, ולאחר מיכן תילך לבית הוריה לנקות ולסדר.

מסקנת הדברים:

אישה נשואה פטורה מכיבוד אב ואם, כיון שמשועבדת לבעלה, אך טוב שבעלה יסכים לה לילך ולעזור לאביה ואימה.

 

 

Scroll to Top