נישואין בחודש אלול

בע”ה נישואין בחודש אלול ובעשי”תנישואין בחודש אלול ובעשי”ת מי מובא בשו”ע (יו”ד קע”ט ס”ב) שנהגו שאין נושאין נשים אלא במילוי הלבנה, וכ”כ הרמ”א (אהע”ז סי’ ס”ד ס”ג): ‘ונהגו שלא לישא נשים אלא בתחילת החודש בעוד שהלבנה במילואה’ כלומר דווקא בתחילת החודש כשהלבנה מתווספת והולכת ולא בחסרונה, וכן הביא בעה”ש שם (סקי”ג). ברור שאין מדובר באיסור …

נישואין בחודש אלול לקריאה »