תפילה לאיש

מספר לשון חכמים לרבינו יוסף חיים בן איש חי זצ”ל ח”ב סימן כד’

האיש יתפלל קודם הזיווג תפלה זו

לשם יחיד קודשא בריך הוא ושכינתיה וכו’ הריני מוכן לקיים מצות הזיווג להזדווג עם אשתי לדבקא גופא, בגופא וככתוב ודבק באשתו והיו לבשר אחד לתקן שורש מצוה זו במקום עליון: ויהי רצון מלפניך ה’ אלהינו ואלוהי אבותינו, שתתן לי ולאשתי כח ויכולת ועזר וסיוע והכנה בזיווג זה, להמשיך שפע רב וברכה ממקור העליון לכל העולמות הקרושים, ולנפשינו רוחינו ונשמתינו. וכשם שזכו רחל ולאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל, להוליד בנים צדיקים וחכמים ונבונים ותמימים וישרים וטובים, כל תוליד לי אשתי בנים צדיקים חכמים ונבונים בריאים וחזקים.

ויזכו לזקנה ושיבה ונשמח אני ואשתי בהם ובבניהם ובבני בניהם ויזכו לנשמה קדושה עליונה חצובה ממקום עליון:

וכשם שעשית עזר וסיוע בזיווג יעקב ולאה, ככתוב: “וישכב עמה בלילה הוא ותהר ותלד לאה ליעקב בן חמישי תקרא שמו יששכר”, וזכה להיות הוא וזרעו חכמים ונבונים בתורה ככתוב: “ומבני יששכר יודעי בינה לעתים” כן יהיה עתה עת רצון לפניך ותעזרני ותסייעני בזיווג זה.

שאני מזדווג ושוכב עם אשתי ויעלה לפניך כאלו כוונתי בכל הכוונות הראויות לכוין, “ויהי נועם ה’ אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו”.

Scroll to Top