1 במאי 2023

תפילה ליום הנישואין 

שער התפילות תפילה ליום הנישואין  יאמר החתן תפילה זו קודם לכתו לטבול במקוה רבונו של עילם הריני בא לפניך בשמחה רבה להודות לך על שהחייתני וקיימתני והגעתני לזמן הזה וזכיתני לישא אשה כדי לקיים מצות פריה ורביה ושמח לבי ויגל כבודי על אשר הודעתנו על ידי עבדיך חכמי ישראל שהנושא אשה מוחלין לו עונותיו הנה …

תפילה ליום הנישואין  לקריאה »

תפילה לאיש

מספר לשון חכמים לרבינו יוסף חיים בן איש חי זצ”ל ח”ב סימן כד’ האיש יתפלל קודם הזיווג תפלה זו לשם יחיד קודשא בריך הוא ושכינתיה וכו’ הריני מוכן לקיים מצות הזיווג להזדווג עם אשתי לדבקא גופא, בגופא וככתוב ודבק באשתו והיו לבשר אחד לתקן שורש מצוה זו במקום עליון: ויהי רצון מלפניך ה’ אלהינו ואלוהי …

תפילה לאיש לקריאה »

תפילה לאשה

מספר לשון חכמים לרבינו יוסף חיים בן איש חי זצ”ל מ”ב סימן כ”ג בסוף יום השביעי של שבעה נקיים תאמר האשה רבונו של עילם גלוי וידוע לפניך שקיימתי מצותיך בשמירת ימי נידות וספרתי שבעה נקיים. והנה עתה אנכי מוכנת ומזומנת לקיים מצות הטבילה במים הכשרים כמצותיך אשר צויתני. והנה אנכי מקיימת מצוה זו לשם יחוד …

תפילה לאשה לקריאה »

Scroll to Top