תפילה ליום הנישואין 

שער התפילות

תפילה ליום הנישואין 

יאמר החתן תפילה זו קודם לכתו לטבול במקוה

רבונו של עילם הריני בא לפניך בשמחה רבה להודות לך על שהחייתני וקיימתני והגעתני לזמן הזה וזכיתני לישא אשה כדי לקיים מצות פריה ורביה ושמח לבי ויגל כבודי על אשר הודעתנו על ידי עבדיך חכמי ישראל שהנושא אשה מוחלין לו עונותיו הנה כי כן הריני מתחרט חרטה גמורה על כל מה שעשיתי נגד רצונך הטוב ועל כל מה שקצרתי בעבודתך ואני רוצה בלב שלם ובנפש חפצה לשוב בתשובה שלמה לפניך ולעבדך באמת תמיד כל הימים עבודה שלמה כדת מה לעשות והריני מוכן לטבול גופי במקוה טהרה לשם תשובה וכדי לקנות קרושה וטהרה לעבוד את בוראי בקדושה ובטהרה ויהי רצון מלפניך ה’

אלהינו ואלהי אבותינו שתרחם עלי ותעלה עלי כאילו עשיתי כל מה שמוטל עלי לעשות וכאילו כוונתי בכל הכוונות הרצויות לכוון וכשם שאני מטהר גופי הקרוץ מחומר כן תטהר נפשי רוחי ונשמתי מכל סיג חלאת וטומאת זוהמת עוונותי הרב כבסני מעווני ומחטאתי טהרני ותשפיע על נפשי רוחי ונשמתי שפע קדושה

וטהרה לעבדך באמת תמיד כל הימים עבורה שלמה עבודה כדת מה לעשות לב טהור ברא לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכני לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה ואני מוכן לקחת אשה על ידי חופה וקדושין ושבע ברכות כדת משה וישראל לעשות נחת רוח ליוצרנו ולתקן הדברים בשרשן למעלה במקום עליון ויהי נעם ה’ אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו

ויהי רצון מלפניך ה’ אלהינו ואלהי אבותינו שתתן את האשה הבאה אל ביתי כרחל וכלאה ותהיה לי האשה הזאת בסימנא סבא ומזלא לאורך ימים ושנות חיים ונגילה ונשמתה יחד בבנים ובבנות ורב טוב לעבודתך וליראתך ותמהר ותחיש לגאלנו ותבנה בית קדשנו ותפארתנו אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול התן וקול כלה אל מלא רחמים יהמו נא רחמיך עלינו שמח תשמח יעים אהובים עשה למען רחמיך הרבים ולמען אבותינו הקדושים אברהם יצחק וישראל עבדיך ולמען משה ואהרן יוסף ודוד ולמען כל הצדיקים זכותם תגן עלינו עשה למענך אם לא למעננו יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה’ צורי וגואלי.  (ספר נעימות נצח – א הרב יעקב בן מרדכי שכנזי ירושלים תשנ”א, מספר בית תפלה)

Scroll to Top