תפילה לאשה

מספר לשון חכמים לרבינו יוסף חיים בן איש חי זצ”ל מ”ב סימן כ”ג

בסוף יום השביעי של שבעה נקיים תאמר האשה

רבונו של עילם גלוי וידוע לפניך שקיימתי מצותיך בשמירת ימי נידות וספרתי שבעה נקיים. והנה עתה אנכי מוכנת ומזומנת לקיים מצות הטבילה במים הכשרים כמצותיך אשר צויתני. והנה אנכי מקיימת מצוה זו לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה ביחודא שלים בשם כל ישראל, לתקן שורש מצוה זו במקום עליון, ויעלה לפניך כאלו כוונתי בכל הכוונות הראויות לכוין.

וכשם שאנכי מטהרת גופי מן הטומאה במים כן ברוב רחמיך וברוב חסדיך תטהר נפשי מכל טומאה וזוהמא. וקיים בנו מקרא שכתוב וזרקתי עליכם מיס טהורים וטהרתם ונאמר “מקוה ישראל ה” 

ויהי רצון מלפניך ה’ אלהינו ואלהי אבותינו שתהיה חשובה ומקובלת ורצויה לפניך מצות שמירת ימי נדות ומצות ספירת שבעה ימים נקיים ומצות הטהרה והטבילה במים הכשרים לתקן את כל פגמינו ופגמי אדם וחוה ויתפרדו כל הסיגים מן הקדושה “ונוגה כאור תהיה אל מקום הקודש”.

ויהי רצון מלפניך ה’ אלוקינו ואלוהי אבותנו שתתן לי ולאישי כח ויכולת ועזר וסיוע לזיווג שלנו ונזכה לבנים צדיקים חכמים ונבונים בתורה אנא ה’ הושיעה נא אנא ה’ הושיעה נא אנא ה’ הצליחה נא אנא ה’ הצליחה נא

Scroll to Top